Personvernerklæring

Personvernerklæring

Elev foran en pc
Foto: Getty Images

Personvernerklæringen nedenfor omfatter behandling av personopplysninger på spekterdigital.no nettstedet.

Frontkom EDU, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
Kontakter blir lagret hos Frontkom EDU i tre år etter at ingen aktivitet er registrert mellom partene.

Behandling av personopplysninger på spekterdigital.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn kontaktopplysninger via kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Frontkom EDU deler ikke personopplysninger med tredjepart, men kun innenfor konsernet, og kun innenfor Norge/EØS.
Frontkom EDU er behandlingsansvarlig for spekterdigital.no.

Nettstatistikk

Google Analytics

Frontkom EDU samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på spekterdigital.no via Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler

Personvern: Cookies

- Dette nettstedet bruker ikke cookies for markedsføring.
- Vi samler ikke inn data om deg, kun anonym statistikk.
- Nettstedet følger norsk lov for bruk av cookies og oppfyller intensjonen i EU's GDPR.
- Gitt punktene over, trenger du derfor ikke klikke på et banner for å bruke nettstedet (slik praksisen også er på f.eks. stortinget.no og regjeringen.no)

Les mer om cookies og hvordan det kan blokkeres på nettvett.no

Håndtering av informasjonskapsler

Følgende informasjonskapsler brukes på spekterdigital.no: Per idag ingen.

Saksbehandling og arkiv

Frontkom EDU bruker Google Drive som arkivsystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Google Drive er et arkiv fra Google. Administrasjonsansvarlig er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

Frontkom EDU behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter personopplysningsloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkivsystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Som en del av kundebehandlingen innhenter Frontkom EDU i noen tilfeller opplysninger fra andre instanser på eget initiativ.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Frontkom EDUs klageorgan (se kontaktinformasjon nederst på siden).

E-post og telefon

Frontkom EDU benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Frontkom EDUs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli videresendt til kollegaer.


Sensitive personiopplysninger skal ikke sendes med e-post

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler logges ikke. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Frontkom EDU behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på tilsynets nettsider.

Alle stillingssøknader blir journalført i Frontkom EDUs arkiv. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert).

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Frontkom EDU har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Frontkom EDUs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Frontkom EDU har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller portert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post:

post@spekterdigital.no
For salg og andre henvendelser

support@spekterdigital.no
For støtte til brukere av Spekter

Telefon:

6919 9710

Postadresse:

Torvgaten 64,
1632 Gamle Fredrikstad