Lærerveiledning > Brukermanual >Innledende forord

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Innledning

Når skolen benytter seg av digitalt Spekter, er det viktig at ledelsen ved skolen avklarer og tydeliggjør rutiner og prosedyrer for de ansatte når det gjelder selve bruken av verktøyet. I tillegg vil det være avgjørende at skoleledelsen har klare forventninger til hvordan de ansvarlige kontaktlærerne skal forholde seg til den informasjonen de får fra elevene, og ikke minst til informasjon som måtte angå mobbing fra voksne. I Spekter finnes det muligheter for administrasjonsbruker. Denne brukeren kan se alle grupper, elever og undersøkelser som er lagret i digitalt Spekter for brukerens skole. Vi anbefaler at noen i ledelsen har denne tilgangen som en intern sikkerhetskontroll.

Vi anbefaler ellers at skolene legger inn Spekter som en del av sitt årshjul, og at dette formidles til foresatte og elever i starten av skoleåret. Imidlertid bør ikke dag og tid for undersøkelsen være varslet. Vi anbefaler at Spekter gjennomføres en til to ganger i året og ved behov, eksempelvis i etterkant av elevundersøkelsen og ved konkrete varsler/mistanker om mobbing. Om høsten kan Spekter med fordel gjennomføres når skolen har vært i gang i fire til seks uker, og i vårsemesteret gjerne mot slutten av januar. Vi anbefaler også at undersøkelsen kommer tidlig i uka og ikke før en langhelg med tanke på responstid og varsling. Dersom Spekter brukes i flere klasser, er det særlig viktig at klasser som har mye med hverandre å gjøre gjennomfører den samtidig. Undersøkelsen bør generelt gjennomføres over et kortest mulig tidsspenn på skolen, for å unngå at innholdet blir videreformidlet til andre som ikke har gjennomført den.

Foresatte bør informeres skriftlig om Spekter og oppfølgende elevsamtaler, for eksempel på skolens hjemmeside. Her er det viktig å få frem hensikten og skolens rutiner. Foreldremøter er naturlige anledninger for muntlig informasjon om Spekter. 

Når Spekter er gjennomført og analysert, er det hensiktsmessig å gi en generell tilbakemelding på hvordan klassemiljøet oppleves og hvilke konklusjoner og tiltak som har munnet ut av dette. Slikt kan gjerne gjøres på et foreldremøte. Informasjonen må selvsagt være anonymisert og legges frem på en måte som ikke gjør at foresatte kan gjenkjenne informasjon om og fra enkeltelever. Tilbakemelding til foresatte kan være et godt grunnlag for videre samarbeid mellom skole og hjem.

Ønsker du Brukermanualen på papir?  
Last den ned her

Eller du kan følge brukermanualen via seksjonen under.

Brukermanual