Det er lansert to nye versjoner av Spekter Digital

Det er nå to nye versjoner av Spekter undersøkelsen. Lansering kommer på bakgrunn av revidert forskrift til opplæringslova, hvor blant annet ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser blir regulert i § 22A-5.

Publisert: 16.12. 2021

Vi så det nødvendig at spekter tilbyr to undersøkelser som er tilpasset lovverket. Læringsmiljøsenteret har derfor utarbeidet en ny undersøkelse som nå er tilpasset forskriften og en ny revidert versjon av undersøkelsen som tidligere har vært brukt.

Forklaring til de to undersøkelsene

Spekter digital - forebygge

I denne undersøkelsen stilles det spørsmål som kan gi skolen nyttig informasjon for å kartlegge skolemiljøet, og finne egnede tiltak for å forbedre relasjoner og sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø.
Spekter digital – forbygge har ingen spørsmål hvor elevene blir bedt om å oppgi negative relasjoner knyttet til navn på konkrete enkeltelever.

Undersøkelsen kan være et godt supplement til skolens arbeid og verktøy for å oppfylle delplikten i Kapittel 9 A som går på «å følge med». Skolen vil kunne få tilbakemelding på hvordan elevene på det aktuelle tidspunktet, hvor undersøkelsen blir gjennomført, oppfatter skolemiljøet i sin gruppe. Svar i undersøkelsen kan gi en pekepinn på elevenes trivsel, tilhørighet, samt om den enkelte elev oppfatter skolemiljøet som trygt og godt.

Gjennomføringen av Spekter digital – forbygge vil kunne gi skolen informasjon som kan utløse flere deler av aktivitetsplikten, og det er derfor viktig at undersøkelsen følges opp på egnet vis for å kontrollere at informasjonen er korrekt. Elevsamtaler, observasjon og informasjonsinnhenting fra foresatte kan være aktuelle former for oppfølging i etterkant. Skolen har ansvar for å skape tillit og trygghet.

Systematisk bruk av en undersøkelse som Spekter digital – forebygge kan bidra til at skolens praksis blir proaktiv og systematisk, og unngå at man avventer indikasjoner om at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Spekter digital - undersøke

Denne undersøkelsen er tilpasset et behov hvor skolen har en konkret mistanke om eller kjennskap til at en eller flere elever ikke har det trygt og godt på skolen. Dersom andre måter å undersøke saken på ikke gir skolen tilstrekkelig informasjon til å sette inn faglig egnede tiltak, vil Spekter digital – undersøke kunne være et nyttig verktøy.Spekter digital – undersøke inneholder spørsmål om negative relasjoner der enkeltelever kan bli nevnt ved navn. Elevene vil ikke bli stilt disse spørsmålene med mindre de i undersøkelsen først har svart at de har kjennskap til at noen ikke har det trygt og godt på skolen.

Undersøkelsen er et verktøy som systematiserer konkret informasjon som elevene gir på det tidspunktet hvor undersøkelsen blir gjennomført. Dersom det er elever som mener de har relevant informasjon om medelever, vil de her få mulighet til å melde fra om hvem dette gjelder. Spørsmålene i denne undersøkelsen er mer spisset og målrettet inn mot det å få avdekket konkrete problemstillinger.

Gjennomføringen av Spekter digital – undersøke vil med stor grad av sannsynlighet medføre at skolen får informasjon som kan bidra til å finne faglig egnede tiltak i aktuell sak, og det kan komme helt ny informasjon. Det er derfor svært viktig at undersøkelsen følges opp på godt vis for å kontrollere at informasjonen er korrekt. En god første analyse av informasjonen og grundig oppfølging er påkrevd. Elevsamtaler er nødvendig for å verifisere at det er hold i informasjonen som er innhentet. Sammen med informasjonsinnhentingen for øvrig, er det avgjørende at elevene på et eller annet vis opplever at det å melde fra, blir tatt på alvor av skolen i form av oppfølging og eventuelle konkrete tiltak. I tillegg til å ende opp i nødvendige tiltak, vil en god prosess rundt dette arbeidet kunne ha forebyggende effekt i tillegg til å reetablere et trygt og godt skolemiljø.

Oppsummert

Spekterundersøkelsene gir ikke alene tilstrekkelig informasjon for å kunne iverksette eventuelle tiltak, men kan være et nødvendig verktøy både for å jobbe forebyggende (Spekter digital – forebygge), og når man har konkret mistanke om at noen ikke har det trygt og godt (Spekter digital – undersøke). Undersøkelsene kan gi innsikt som ikke fanges opp via andre metoder som benyttes for å innhente informasjon.

I en del langvarige og komplekse skolemiljøsaker, er det ikke uvanlig at det har blitt satt inn feil tiltak fordi skolen i utgangspunktet ikke hadde tilstrekkelig informasjon til å forstå situasjonen.

Spekter kan gi skolene systematisk og oversiktlig informasjon. Skoler som kan vise til grundige undersøkelser og egen dokumentasjon i f.eks. mobbesaker, opplever i mindre grad at det oppstår samarbeidsproblem med elever og foresatte.

Spekter digital – forebygge kan om ønskelig legges inn i skolens eller kommunens årshjul som en del av det kontinuerlige og forebyggende skolemiljøarbeidet.

Spekter digital – undersøke kan være et tilgjengelig verktøy å bruke ved konkret mistanke i de tilfellene hvor det er nødvendig å innhente mer informasjon knyttet til situasjoner hvor forskriftsmessige kriterier er oppfylt.

Vi oppfordrer alle til å nøye gå igjennom den nye forskriften.

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.


Kontaktinformasjon

Telefon: 6910 9710

Epost: post@spekterdigital.no
For salg og andre henvendelser

Support: support@spekterdigital.no
For støtte til brukere av Spekter

Spekter Digital
- Tryggere skolemiljø

Vår visjon er å lage verktøy som gjør det enklere for lærer og skoleledelse å gjøre en god jobb for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Students in calssroom with computer
Foto: Getty Images