Lærerveiledning > Brukermanual >Foresattes rett til innsyn

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Foresattes rett til innsyn

Basert på råd og veiledning fra barneombudet og ekstern konsulent, har senteret gjort følgende vurderinger.

Hovedregelen er at foresatte skal få opplysninger om barna fra skolen. Dette følger av at foresatte har foreldreansvar for sine barn, og dermed en lovfestet plikt til å ivareta barna sine. Uten å få opplysninger fra skolen, vil det bli vanskelig for foresatte å ivareta dette ansvaret. Dette betyr imidlertid ikke at skolen alltid skal gi foresatte innsyn i alle forhold som omhandler barnet. Skolen må alltid vurdere hva som er til det beste for barnet, og skal gi eleven mulighet til å si sin mening før en slik avgjørelse fattes. Dette følger av barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12.

Opplæringsloven og opplæringsforskriften har nærmere regler om hvilke opplysninger skolen skal gi til foresatte. Det vil i denne sammenheng særlig gjelde opplysninger som utløser en aktivitetsplikt for skolen etter opplæringsloven kapittel 9A. Dersom det i undersøkelsen eksempelvis kommer frem opplysninger om at barnet blir mobbet på skolen, eller av andre grunner ikke har det bra, vil opplysninger om dette ikke kunne holdes tilbake fra foresatte da disse omfattes av skolens informasjons- og veiledningsplikt, jf. opplæringsloven § 9A-9.

Foresatte kan ha krav på opplysninger om det som fremkommer i undersøkelsen, men ikke nødvendigvis en kopi av selve undersøkelsen. For at foresatte skal kunne ivareta sine plikter etter foreldreansvaret vil det være tilstrekkelig med tendenser i svarene. I det konkrete tilfellet må man ta utgangspunkt i barnekonvensjonens artikler, og foreta en helhetsvurdering av om foresatte har krav på opplysningene. Her vil barnets alder, innholdet i opplysningene, hvorfor barnet eventuelt ikke ønsker at foresatte skal få innsyn, og formålet bak foresattes innsynsforespørsel stå sentralt. I tilfeller hvor foresatte ber om innsyn, bør dette diskuteres med barnet, slik at man sammen kan komme frem til en god løsning. Dersom barnet føler seg hørt og at barnets mening blir vektlagt, kan situasjonen trolig løses på en enklere og mer hensiktsmessig måte.

Læringsmiljøsenteret vurderer derfor at elevene i forkant av gjennomføringen, på samme måte som i dag, trygges på at ingen andre elever eller foresatte skal få innsyn i deres besvarelse. Samtidig må det informeres om at det kan fremkomme opplysninger i besvarelsen som skolen må ta tak i for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven. I den anledning kan det være at skolen må informere foresatte om opplysninger som de har fått på bakgrunn av innrapporteringer i Spekter. Dette er ikke unikt for Spekter isolert sett, og det vil være nærliggende å tenke at skolene allerede har gode og hensiktsmessige måter å følge opp dette på.

Ønsker du Brukermanualen på papir?  
Last den ned her

Eller du kan følge brukermanualen via seksjonen under.

Brukermanual