Lærerveiledning > Brukermanual >Nyttig informasjon før gjennomføring av Spekter

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Nyttig informasjon før gjennomføring av Spekter

 • Før skolen benytter seg av Spekter er det viktig at skolen har gjort forberedelsene som er nødvendig. Det inkluderer ROS-analyse, prosedyrer for sletting og hvilken hjemmel en velger å bruke for å forsvare innhentingen av opplysninger. Se videre Datatilsynets veileder for hvilke krav som stilles til skoleeier/skolen.
 • Før gjennomføringen av Spekter skal eleven bli informert om at de skal gjennomføre en undersøkelse om læringsmiljøet. Informer også eleven hvorfor det er viktig at han/hun svarer ærlig og muligheten til å bli hørt når det kommer til egen trivsel på skolen. Presiser at ingen andre elever eller foresatte får se svarene, men bare ansatte på skolen som trenger det for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven
 • Enkelte elever synes av og til at det er vanskelig å vite om det som har skjedd er mobbing. Lærer bør derfor presisere at det er viktig å melde inn via Spekter dersom man er usikker.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres individuelt, og det må alltid være minst en voksen i rommet. Dersom en har elever med lese-/skriveutfordringer eller andre vansker, bør en styrke voksenressursene ved gjennomføringen. Det kan også vurderes å gjennomføre undersøkelsen med en halv klasse om gangen.
 • Pass på at elevene sitter med tilstrekkelig avstand slik at de ikke ser andres svar, og at de ikke snakker med hverandre. Lærer skal ikke lese spørsmålene høyt for klassen. Dette for å unngå at elever ser eller forstår hverandres svar.
 • Gjennomføring av Spekter tar ca. 10 minutter. Det er viktig at elevene får mulighet til å bruke lengre tid, og at de får beskjed om at de kan bruke den tiden de trenger.
 • Ved gjennomføring logger elevene seg på https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/ med Feide-pålogging. Det er derfor viktig at læreren vet at alle elevene kjenner til sitt brukernavn og passord.
 • Når eleven har svart på spørsmålet på en side, skal de trykke «Neste spørsmål». Det er også mulig å gå tilbake til et spørsmål dersom eleven ønsker dette ved å trykke på «Forrige spørsmål». For å avslutte undersøkelsen må eleven klikke på «Fullfør».
 • Dersom eleven blir avbrutt underveis, eller mister nettilgang, skal de allerede besvarte spørsmålene være lagret, og eleven kan fortsette der han/hun ble avbrutt.
 • Husk at noen elever syns det er vanskelig å varsle om mobbing/krenkende atferd. Vær oppmerksom på elevene i tilfelle noen trenger umiddelbar oppfølging.
 • Husk at noen elever syns det er vanskelig å varsle om mobbing/krenkende atferd. Vær oppmerksom på elevene i tilfelle noen trenger umiddelbar oppfølging.

Ønsker du Brukermanualen på papir?  
Last den ned her

Eller du kan følge brukermanualen via seksjonen under.

Brukermanual